360° zpětná vazba

Komplexní a strukturovaná zpětná vazba, která ukáže příležitosti pro další rozvoj

Zpětná vazba je pro zaměstnance nesmírně důležitá. Pro získání objektivizované zpětné vazby se ve firmách stále častěji využívají online nástroje pro 360° zpětnou vazbu. A jejich oblíbenost se neustále stoupá. 360° zpětná vazba bývá komplexní, strukturovaná a podporuje spolupráci v týmu. Právě online 360° zpětná vazba patří mezi nejčastěji využívané zpětnovazební nástroje v oblasti Human Resources.

Zpětná vazba

Zpětná vazba je přirozenou součástí komunikace. Základní princip 360° zpětné vazby spočívá v hodnocení jedince nebo skupiny z více zdrojů. Za zdroje jsou považovány různé osoby, skupiny osob, které se dostávají s hodnoceným do styku. Jedná se např. o kolegy, nadřízené, podřízené, vnitřní zákazníky, případně i externí skupiny osob jako například dodavatelé, klienti apod.

Jaké jsou hlavní výhody 360 stupňového hodnocení?

 • Získáte komplexního hodnocení různými skupinami osob.
 • Identifikujete silné a slabé stránky.
 • Sladíte vzájemná očekávání.
 • Zlepšíte identifikaci zaměstnanců s firmou.
 • Zvýšíte angažovanost.
 • Budete schopni poskytnout doporučení, jak být ještě lepší na své pracovní pozici či v týmu.
 • Vytvoříte bezpečné (anonymní) prostředí pro hodnocení.

Hodnocená osoba díky 360° zpětné vazbě navíc získá:

 • Cenné informace o svém pracovním výkonu z pohledu různých osob.
 • Informace o možnosti svého dalšího vzdělávání a rozvoje.
 • Možnost vyjádřit své názory, představy a vlastní pohled na své působení v organizaci.
 • Lepší sebenáhled.

Sebehodnocení je velmi důležitým prvkem v rámci celého procesu hodnocení zaměstnance. V rámci sebehodnocení účastník 360° zpětné vazby hodnotí sám sebe všech sledovaných oblastech. Sebehodnocení může napovědět, jak realisticky se daná osoba hodnotí, tzn. jaký je sebenáhled účastníka.

Účast různých hodnotitelských skupin má potenciál komplexněji hodnotit jedince v pracovní oblasti. To přispívá k větší objektivitě a ucelenějšímu pohledu na hodnoceného. S takto vytvořeným komplexním obrazem o hodnoceném je možné dále účelně pracovat v různých personálních činnostech.

Data o pracovním výkonu jedince se sbírají dotazníkovou metodou online, případně v papírové podobě.

Po ukončení sběru dat následuje důležitý moment, a to poskytnutí zpětné vazby hodnocenému. Díky 360° zpětné vazbě má nadřízený komplexní přehled o hodnocení zaměstnance různými skupinami hodnotitelů, se kterými přichází hodnocený pravidelně do styku. Má tak přehled o jeho silných a slabých stránkách v pracovní oblasti dle předem definovaných kritérií.

Aby zpětná vazba splnila svůj účel, je velmi důležité dbát na anonymitu celého procesu. A především, o anonymitě musejí být přesvědčeni všichni účastníci 360stupňové zpětné vazby. Jakékoliv pochybnosti o anonymitě způsobují v hodnocení osoby značné zkreslení.

360° zpětná vazba je oblíbeným nástrojem hlavně u manažerů. Nástroj lze ale v plném rozsahu využít u všech pracovníků, kteří se dostávají v pracovním prostředí do kontaktu s dalšími lidmi. V poslední době bývá tento moderní online nástroj stále častěji využíván také v prostředí veřejné správy a ve vzdělávacích institucích.

Online 360° zpětná vazba

Online forma třistašedesátistupňového hodnocení má řadu výhod. Jaké jsou nejdůležitější z nich?

 • Rychlost – rychlý proces sběru dat, vytváření výsledné hodnotící výstupní zprávy.
 • Menší časová náročnost u všech zainteresovaných osob
  • Manažer, personalista či jiná osoba v organizaci zodpovědná za proces zpětné vazby (tj. administrátor) nemusí rozdávat hodnotitelům dotazníky, zabývat se sběrem vyplněných dotazníků, vyhodnocovat odpovědi respondentů a vytvářet z nich hodnotící zprávu.
  • I pro hodnotitele je online podoba příjemnější a efektivnější. Typicky hodnotitelé obdrží e-mailem odkaz na internetové stránky, kde naleznou dotazník s žádostí o hodnocení a další informace jako např. koho mají hodnotit a jaký je účel zpětné vazby. Dotazník tak mohou vyplnit kdykoliv a kdekoliv. Hodnocení probíhá nezávisle na jiných osobách. Toto je výhoda obzvláště u velkých společností s velkým počtem hodnotitelů.
 • Variabilita – online systém nabízí větší variabilitu ve srovnání s formou tužka–papír. Nabízí mnoho možností v oblastech tvorby dotazníku (různé druhy otázek, grafické zpracování apod.), online spravování procesu (do kdy je možné dotazníky vyplnit, kdo může vidět výstupní zprávy apod.) a podoby výstupní zprávy (úrovně zobrazení, barvy, grafy).
 • Inspirace – firmy se mohou inspirovat otázkami již vytvořenými v systému tohoto nástroje. Často je pro manažery a personalisty inspirativní také spolupráce s externím dodavatelem – konzultantskou společností, která má s realizací 360° zpětných vazeb zkušenosti.
 • Finanční nenáročnost – v důsledku úspory času na straně administrátora, hodnotitelů, popř. externí společnosti, která zajišťuje celý proces zpětné vazby, jsou šetřeny finance.
 • Anonymita – je hlavním charakteristickým znakem tohoto druhu zpětné vazby. S online formou význam tohoto benefitu ještě narůstá, jelikož nelze např. zkoumat písmo hodnotitelů, administrátor nemá přístup k jednotlivým odpovědím hodnotitelů a v souhrnné zprávě nejsou žádná jména či jiné identifikační údaje o hodnotitelích.

Využití 360° zpětné vazby ve vzdělávání a rozvoji

Název nástroje – 360° zpětná vazba souvisí primárně s technikou sběru dat o hodnoceném jedinci. Data tvoří popis typického chování jedince tak, jak jej vidí osoby, které jsou s hodnoceným jedincem bezprostředně v kontaktu.

Jak již bylo řečeno, často bývá daný nástroj použit pro hodnocení pracovníka. Je-li člověk hodnocen různými skupinami osob, předpokládá se, že výsledné hodnocení podává komplexní pohled na pracovníka. Organizace se mohou spokojit s výstupní hodnotící zprávou a dále nepodnikat žádné kroky.

Odborníci na lidské zdroje ovšem doporučují s výsledky 360° zpětné vazby dále pracovat a využívat je v oblasti vzdělávání a rozvoje. Realizovaná zpětná vazba může identifikovat potenciální rozvojové oblasti, na které by se měl jedinec dále zaměřit. Může také naznačit určité problémové chování ve vztahu pouze k některým skupinám osob.

Výsledky 360° zpětné vazby se zpravidla interpretují v rámci hodnoticího pohovoru, který musí sám vycházet z teorie poskytování zpětné vazby, jejímž základem je porozumění výsledkům ze strany hodnoceného, jejich akceptace a společné nastavení akčního plánu. Po hodnotícím rozhovoru by měl mít účastník jasno o výsledcích 360° zpětné vazby a umět si sám pro sebe zodpovědět např. následující otázky:

 • Jak jsem kolegy/nadřízenými/podřízenými vnímán v oblastech práce s lidmi/zaměření na detail?
 • V jakých oblastech se mohu zlepšovat?
 • Co mohu udělat pro svůj další rozvoj? V čem mám na sobě začít pracovat?
 • Co mám přestat dělat? Co bych naopak měl začít dělat?