360° zpětná vazba

Dovolujeme si vám představit stále populárnější novinku i v českých podnicích – online 360° zpětnou vazbu. Za stále větší oblíbeností nástroje stojí nejen důraz na lidi v organizacích, ale také rozvoj nových technologií a praktických online řešení i v oblasti Human Resources. Patří mezi ně právě online 360° zpětná vazba.

Zpětná vazba?

Zpětná vazba je přirozenou součástí komunikace. Základní princip 360° zpětné vazby spočívá v hodnocení jedince nebo skupiny z více zdrojů. Za zdroje jsou považovány různé osoby, skupiny osob, které se dostávají s hodnoceným do styku. Jedná se např. o skupiny osob kolegů, nadřízených, podřízených, vnitřní zákazníci, případně i externí skupiny osob.

Mezi hlavní výhody 360 stupňového hodnocení můžeme řadit:

 • získaní komplexního hodnocení různými skupinami osob;
 • identifikování silných a slabších míst;
 • možnost sladění vzájemných očekávání;
 • zlepšení identifikace s firmou;
 • zvýšení angažovanosti;
 • poskytnutí návodu, jak být ještě lepší na své pracovní pozici;
 • vytváření bezpečného (anonymního) prostředí pro hodnocení.

Hodnocená osoba díky 360° zpětné vazbě navíc získává:

 • cenné informace o hodnocení svého pracovního výkonu od různých osob;
 • informace o možnosti svého dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • možnost sdělit své názory a představy o svém působení v organizaci a svůj pohled na sebe sama v organizaci;
 • lepší sebenáhled.

Velmi důležitým prvkem v rámci celého procesu hodnocení jedince je jeho vlastní sebehodnocení (tedy jedinec sám sebe hodnotí ve všech sledovaných ukazatelích), které nám mohou napovědět, jak realisticky se jedinec hodnotí (jaký je jeho sebenáhled).

Účast různých hodnotitelských skupin má potenciál komplexněji hodnotit jedince v pracovní oblasti. To přispívá k větší objektivitě a ucelenějšímu pohledu na hodnoceného. S takto vytvořeným komplexním obrazem o hodnoceném je možné dále účelně pracovat v různých personálních činnostech.

Data o pracovním výkonu jedince jsou sbírána dotazníkovou metodou, ať již v klasické papírové formě, či moderně elektronicky.

Po ukončení sběru dat je důležitý moment poskytnutí zpětné vazby hodnocenému. Díky tomuto nástroji nadřízený má komplexní přehled o hodnocení jedince různými skupinami hodnotitelů, se kterými hodnocený jedinec přichází pravidelně do styku. Má tak přehled o jeho silných a slabých stránkách v pracovní oblasti dle předem nadefinovaných kritérií.

Aby zpětná vazba splnila svůj účel, je velmi důležité důrazně dbát na anonymitu celého procesu, a především o anonymitě musejí být přesvědčeni všichni účastníci 360stupňové zpětné vazby. Jakékoliv pochybnosti o anonymitě způsobují v hodnocení osoby značné zkreslení.

360° zpětná vazba je oblíbeným nástrojem hlavně u manažerů. Nicméně daný nástroj lze v plném rozsahu užít u všech pracovníků, kteří se dostávají v pracovním prostředí do kontaktu s různými skupinami osob. Postupně tento původně komerční nástroj začíná být používán i v prostředí veřejné správy.

Online 360° zpětná vazba

Online forma třistašedesátistupňového hodnocení má řadu výhod. Pojďte se s námi podívat na některé z nich:

 • rychlost – Rychlý proces sběru dat, vytváření výsledné hodnotící výstupní zprávy.
 • menší časová náročnost u všech zainteresovaných osob:
  • manažer, personalista či jiná osoba v organizaci zodpovědná za proces zpětné vazby (tj. administrátor) –  Administrátor nemusí rozdávat hodnotitelům dotazníky, zabývat se sběrem vyplněných dotazníků, vyhodnocovat odpovědi respondentů a vytvářet z nich hodnotící zprávu.
  • hodnotitelé – Typicky bývá hodnotitelům poslán emailem odkaz na internetové stránky, kde naleznou dotazník a informace (koho mají hodnotit, účel hodnocení a požádání o zapojení do procesu hodnocení), tedy mohou kdykoliv a kdekoliv provést hodnocení nezávisle na jiných osobách. Toto je výhoda obzvláště u velkých společností s velkým počtem hodnotitelů
 • variabilita – Online systém nabízí větší variabilitu ve srovnání s klasickou formou. Nabízejí mnoho možností v oblastech tvorby dotazníku (různé druhy otázek, grafické zpracování apod.), online spravování procesu (do kdy je možné dotazníky vyplnit, kdo může vidět výstupní zprávy apod.) a podoby výstupní zprávy (úrovně zobrazení, barvy, grafy).
 • inspirace – Společnost se může inspirovat již vytvořenými otázkami v systému. Často je také inspirativní pro HR specialisty spolupráce s externím dodavatelem – konzultantskou společností, která má zkušenosti v dané oblasti.
 • finanční nenáročnost – V důsledku úspory času na všech stranách – administrátor, hodnotitelé, popř. externí společnost zajišťující celý proces jsou šetřeny finance.
 • anonymita – Hlavním charakteristickým znakem tohoto druhu zpětné vazby je anonymita procesu. S online formou se tento rys ještě zvětšuje, jelikož nelze např. zkoumat písmo hodnotitelů, administrátor nemá přístup k jednotlivým odpovědím hodnotitelů. V souhrnné zprávě nejsou žádná jména či jiné identifikační údaje o hodnotitelích.

Využití 360° zpětné vazby ve vzdělávání a rozvoji

Název nástroje – 360° zpětná vazba souvisí primárně s technikou sběru dat o hodnoceném jedinci. Data tvoří popis typického chování jedince tak, jak jej vidí osoby, které jsou s hodnoceným jedincem bezprostředně v kontaktu. Tedy tyto osoby hodnotí jedincovo chování/jednání.

Jak již bylo řečeno, často bývá daný nástroj použit pro hodnocení pracovníka. Je-li jedinec hodnocen různými skupinami osob, předpokládá se, že výsledné hodnocení podává komplexní pohled na pracovníka. Organizace se mohou spokojit s výstupní hodnotící zprávou a dále nepodnikat žádné kroky.

Odborníky na lidské zdroje bývá ovšem doporučováno dále pracovat s výsledky 360° zpětné vazby v oblasti vzdělávání a rozvoje. Proběhnuté hodnocení může identifikovat potenciální rozvojové oblasti, na které by se měl jedinec dále zaměřit. Může také naznačit určité problémové chování ve vztahu pouze k některým skupinám osob.

Výsledky se zpravidla sdělují hodnotícím rozhovorem, který musí sám vycházet z teorie poskytování zpětné vazby, jejímž základem je porozumění výsledkům ze strany hodnoceného, jejich akceptace a společné nastavení akčního plánu. Po hodnotícím rozhovoru by měl mít hodnocený jasno o výsledcích 360° zpětné vazby a umět si sám pro sebe zodpovědět např. následující otázky:

 • Jak jsem kolegy/nadřízenými/podřízenými vnímán v oblastech práce s lidmi/zaměření na detail?
 • V jakých oblastech se mohu zlepšovat? Co mohu udělat pro svůj další rozvoj? V čem mám na sobě začít pracovat?
 • Co mám přestat dělat? Co bych naopak měl začít dělat?