Assessment centrum

Zmapujte předpoklady kandidáta pro konkrétní pozici

Výběr vhodných pracovníků je jedním z klíčů k úspěchu každé společnosti. Zatímco o vzdělání uchazeče a jeho předchozí praxi se dozvíme to podstatné ze životopisu, tak stále takřka nic nevíme o jeho osobnosti, motivaci a soft-skills. Právě to je chvíle, kdy bychom měli uvažovat o assessment centru jako časově relativně nenáročné metodě výběru z užšího okruhu uchazečů.

Termín „assessment centrum“ se běžně nepřekládá, ale jeho význam by se dal popsat jako „hodnotící středisko“ či „diagnosticko-výcvikový program“. Běžně se používá akronym „AC“. Jak z názvu vyplývá, jeho hlavním účelem je zmapovat klíčové kompetence kandidáta pro určitou pracovní pozici. Na rozdíl od nejběžnější formy výběru – osobním pohovoru – trvá ale assessment centrum podstatně déle (někdy i celý den) a většina jeho programu má skupinový charakter.

Účel assessment centra

Assessment centrum slouží primárně k tomu, aby zaměstnavatel získal přehled o osobnosti a sociálních dovednostech kandidáta, které jsou v dnešní době obecně považovány za zásadní přidanou hodnotu uchazeče oproti jeho podobně vzdělaným a zkušeným kolegům. K tomuto účelu se využívá celá řada různých metod a úkolů, při nichž jsou kandidáti hodnoceni několika vyškolenými nezávislými pozorovateli, mezi nimiž bývá personální psycholog a budoucí nadřízení vybraného uchazeče.

Největší pozornost se v assessment centru soustřeďuje na chování uchazeče, jeho sebeprezentaci a schopnost spolupráce s ostatními. Specifikem assessment center oproti jiným typům výběru je konkurence mezi jednotlivými kandidáty, kteří spolu musí za některých okolností spolupracovat a jindy být naopak asertivnější a prosazovat vlastní zájem. Právě tato zvláštní role, kterou uchazeči v AC přijímají, dává vyniknout uchazečově schopnosti sociální inteligence a přizpůsobivosti.

Jak assessment centrum probíhá?

Základním prvkem assessment center je řešení různých úkolů a modelových situací. Ty zachycují klíčové aspekty nabízené pozice a simulují roli, kterou bude uchazeč na této pozici zastávat. Pokud tedy zaměstnavatel hledá vhodného kandidáta na pozici obchodníka, pak lze očekávat, že v této části assessment centra proběhne modelová situace z praxe, ve které bude mít uchazeč za úkol prodat nějaký produkt dalšímu účastníkovi nebo svému budoucímu nadřízenému. Hodnotitelé pak budou sledovat uchazečovu asertivitu, sebevědomí, prodejní dovednosti a vyjednávací a prezentační dovednosti.

Pomocnými prvky assessment center jsou také různé testy, dotazníky a pohovory. Pohovor zjišťuje pracovní motivaci a mapuje a ověřuje kandidátovy hard-skills (jazykové dovednosti, vzdělání, praxe) uvedené v životopise. Dotazníky a testy pak mohou sloužit k bližšímu pohledu na kandidátovu osobnost, zvládání zátěže, stresu, komunikační či manažerský styl.

Jednatelka společnosti TCC a TCC online Barbora Daňková k tomuto poznamenává, že důležitým aspektem assessment centra je možnost posoudit míru uchazečovi sebereflexe a práce se zpětnou vazbou. V průběhu modelové situace vidíte jeho reakce a chování, pak jej můžete požádat o zhodnocení průběhu z jeho pohledu, popř. směřovat otázky na to, jak by z uchazečova pohledu měl vypadat ideální průběh takové situace. Výsledkem může být výběr nikoli ideálního uchazeče teď a tady (takových je málo), ale takového, u kterého lze předpokládat schopnost rozvíjet se a efektivně využít adaptační dobu.

Výhody assessment centra

Výhod assessment center je hned několik. Na straně zaměstnavatele jde o časově nenáročnou metodu výběru – i když může rozsáhlé assessment centrum trvat i celý den, tak je stále časově méně náročné než individuální pohovory s mnoha uchazeči. Dále umožní zaměstnavateli pozorovat různé uchazeče v neobvyklých situacích v jejich budoucí roli. Velkou přidanou hodnotou assessment centra je poměrně detailní rozpoznání uchazečových soft-skills, které bývají klíčové pro úspěch především v profesích, kde se pracuje s lidmi. Právě proto bývají assessment centra využívána především pro nábor obchodníků nebo i manažerů na exponované pozice.

Z pohledu uchazeče je pak výhodou detailnější seznámení se s firemní kulturou a hodnotami. To může posílit jeho pracovní motivaci nebo si naopak práci v organizaci, která mu nesedí, rozmyslí. Jedná se také o cennou zkušenost do budoucna, neboť kvalitně provedené assessment centrum je zakončeno zpětnou vazbou pro jednotlivé účastníky, skrze kterou se může člověk o sobě dozvědět zajímavé a užitečné informace. Ty mu mohou výrazně pomoci v identifikaci jeho silných i slabých stránek a jejich rozvoje žádoucím směrem tak, aby v dalším assessment centru uspěl.